Algemene voorwaarden

 1. Gebruikte terminologie: de ‘dienstverlener’: DV Consulting & Services GCV, handelend onder naam Huis Van Nu, de ‘klant’: een persoon, organisatie of vereniging die het Huis Van Nu geheel of gedeeltelijk huurt en materiaal in bruikleen krijgt.
 2. De dienstverlening betreft het tijdelijk ter beschikking stellen van volledig gemeubileerde vergaderruimtes in het Huis Van Nu met inbegrip van wifi, tv-scherm, flip charts, koffie, thee, water, versnaperingen en andere eventuele dienstverlening zoals overeengekomen tussen klant en dienstverlener.
 3. Het Huis Van Nu mag alleen worden gebruikt voor zakelijke activiteiten zoals training-, kantoor- en vergaderdoeleinden. Het gebruik van het Huis Van Nu geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de klant.
 4. De klant mag uitsluitend gebruik maken van het Huis Van Nu gedurende de overeengekomen periode.
 5. De klant is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden, mits anders overeengekomen met de dienstverlener.
 6. De dienstverlener kan gebruik maken van de mogelijkheid om gedurende het gebruik van het Huis Van Nu aanwezig te zijn.
 7. De klant zal het Huis Van Nu gebruiken voor activiteiten zonder overlastrisico. Bij overlast heeft de dienstverlener het recht om de overeengekomen afspraken per direct te beëindigen.
 8. Het is verboden om te roken in alle ruimtes binnenshuis.
 9. Dieren worden niet toegelaten.
 10. Alle delen van het Huis Van Nu met daarbij de gebruikte uitrusting, apparatuur en meubilair dient de klant goed te onderhouden. De klant is aansprakelijk voor alle schade en/of vervuiling door hem/haar toegebracht of door degene(n) die met zijn/haar instemming of uitnodiging in het Huis Van Nu aanwezig is (zijn).
 11. De klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van het Huis Van Nu veroorzaakt door de klant of derden, welke door de klant toegang hebben gekregen tot het Huis Van Nu gedurende het gebruik van het Huis Van Nu.
 12. De klant dient zijn meegebrachte eigendommen naar het Huis Van Nu zelf te verzekeren en blijft aansprakelijk ten aanzien van eigen werknemers en derden.
 13. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en of schade berokkend aan persoonlijk eigendom van de klant.
 14. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor vergeten en/of achtergelaten eigendommen in het Huis Van Nu.
 15. De aard van de overeenkomst betreft een dienstenovereenkomst, waarbij de verleende diensten en de korte duur van deze overeenkomst bepalend zijn, zodat beide partijen expliciet akkoord gaan om de toepassing van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot huurovereenkomsten uit te sluiten. De klant krijgt geen rechten met betrekking tot de eigendom, enkel het recht om het gebruik van het Huis Van Nu te delen zodat de afgesproken diensten verleend kunnen worden.
 16. Wanneer de overeenkomst eindigt, verbindt de klant zich ertoe de accommodatie achter te laten in de staat waarin ze zich bevond bij de ingebruikname. Alle kosten die de dienstverlener redelijk acht om het Huis Van Nu weer in zijn oorspronkelijke staat te brengen, zullen worden aangerekend (extra schoonmaak, herstellingskosten, diefstal…).
 17. Het facturatiebedrag voor de diensten dient in alle gevallen contant te worden betaald (lees: ten laatste 7 dagen na ontvangst van de factuur). Een eindfactuur wordt door de dienstverlener bezorgd na gebruik van de diensten. Een voorschot ten belope van 30% van het totale facturatiebedrag zal worden aangerekend bij het sluiten van de overeenkomst. Annuleringen 4 weken en langer voor de boekingsdatum kunnen kosteloos doorgegeven worden. Voor annuleringen korter dan 4 weken voor boekingsdatum geldt een aanrekening van 50% van het factuurbedrag. Voor annuleringen korter dan 2 weken voor boekingsdatum geldt een aanrekening van 75% van het factuurbedrag. Voor annuleringen korter dan 1 week voor boekingsdatum geldt een aanrekening van 100% van het factuurbedrag.
 18. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag kunnen alle lopende reservaties geschorst worden. Verder zal bij gebrek aan betaling het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 12% per jaar opbrengen. In geval van laattijdige betaling, faillissement, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van DV Consulting & Services handelend onder naam Huis Van Nu, in gevaar wordt gebracht, behoudt DV Consulting & Services handelend onder naam Huis Van Nu, het recht de nog openstaande facturen (zelfs deze die nog niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen via gewoon schrijven, zonder dat de klant recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.
 19. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Dendermonde gebracht worden.